Lịch thực hành Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Lịch thực hành Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

STT Lớp Học phần Tuần – Phòng
1CĐ ĐĐT 19BTT Điện tử cơ bản6 + 12 – F 6.2 (Nhóm 2, tiết 7 – 12)
2CĐ ĐĐT 19GTT Điện tử cơ bản7 + 13 – F 6.2 (Nhóm 2, tiết 7 – 12)
3CĐN ĐTCN 18BTT Điện tử công suất9 + 17 – F 6.2 (Nhóm 2, tiết 7 – 12)
4CĐN ĐTCN 18C TT Điện tử công suất10 + 18 – F 6.2 (Nhóm 2, tiết 7 – 12)

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *